S-boite-the-washi-sakuma-dessus

Petite boîte à thé washi Sakuma