S-boite-washi-tsurui

Petite boîte à thé washi Tsunui