S-boite-washi-suttsu

Petite boîte à thé washi suttsu