S-boite-washi-kureiji-dessus

Petite boîte à thé washi Kureiji