K-boite-washi-kominato

Grande boîte à thé washi Kominato